PODMÍNKY POUŽITÍ

Z důvodu neustálých technických inovací a změn příslušného právního rámce je nutné, abychom občas změnili a/nebo upravili následující Podmínky použití. Proto žádáme uživatele, aby si před každou návštěvou tohoto webu přečetl tyto Podmínky použití a vzali v úvahu veškeré změny a/nebo dodatky.

 

ÚVOD

Tyto webové stránky vám přináší Henkel ČR, spol. s.r.o. Boudníkova 2514/5 180 00 Praha - Libeň, Česká republika. Informace dostupné na tomto webu o Henkel ČR, spol. s.r.o (dále jen „Henkel“), přidružených společnostech Henkel a třetích stranách byly připravené s maximální péčí. Přesto nejsme však schopni zaručit úplnost a správnost informací. Společnost Henkel nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli chyby v obsahu této webové stránky. Prohlášení týkající se budoucnosti učiněná na tomto webu byla připravená podle našich nejlepších znalostí a přesvědčení. Výsledky skutečně dosažené společností Henkel se však od těchto prohlášení týkajících se budoucnosti se mohou značně lišit, protože závisí na celé řadě faktorů konkurenční a makroekonomické povahy, které jsou v některých případech mimo kontrolu společnosti Henkel. Aniž jsou dotčeny jakékoli zákonné povinnosti týkající se změny těchto prohlášení, nemá společnost Henkel v úmyslu neustále aktualizovat všechna prohlášení týkající se budoucnosti obsažená na této webové stránce.

Vstupem na tento web přijímáte bez omezení nebo výhrad následující Všeobecné podmínky použití webu, které si můžete prohlédnout nebo vytisknout.

TATO WEBOVÁ STRÁNKA A INFORMACE NA NÍ OBSAŽENÉ NEJSOU URČENÉ NEBO SCHVÁLENÉ K POUŽITÍ VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH NEBO PRO OBČANY ČI REZIDENTY USA. UVEDENÉ OSOBY NECHŤ LASKAVĚ KONTAKTUJÍ JEJICH LOKÁLNÍ HENKEL WEBOVOU STRÁNKU NEBO WEBOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTÍ PŘIDRUŽENÝCH KE SPOLEČNOSTI HENKEL.

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY

 

1.     Autorské právo

Stránky našeho webu (obsah, struktura) jsou chráněny autorskými právy. Zejména jakékoli reprodukce, úpravy, překlady, ukládání a zpracování v jiných médiích, včetně ukládání nebo zpracování elektronickými prostředky, požívají ochrany autorských práv. Jakékoli využití jako celku nebo jednotlivých částí vyžaduje předchozí písemný souhlas společnosti Henkel ČR, spol. s.r.o. Jakákoli reprodukce informací nebo údajů, zejména použití textů nebo jejich částí nebo obrazových materiálů (kromě tiskových fotografií Henkel) nebo jakékoli jiné využití nebo šíření, vyžaduje předchozí písemný souhlas společnosti Henkel. Práva na šíření a reprodukci má společnost Henkel.

Tiskové fotografie společnosti Henkel mohou být použity pouze pro redakční účely. Tiskové fotografie společnosti Henkel, které jsou reprodukovány a / nebo elektronicky upravovány pro redakční účely, musí být opatřeny poznámkou o autorských právech „© 2021 Henkel ČR, spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.“ Opakovaný tisk je zdarma, požadujeme však kopii pro naše záznamy.

© 2021 Henkel ČR, spol. s r.o., Česká republika. Všechna práva vyhrazena.

 

2.     Ochranné známky

Logo značky STMNT a všechny názvy produktů a / nebo nabídky produktů na těchto stránkách jsou registrované ochranné známky společnosti Henkel ČR, spol. s r.o., jejích dceřiných společností, přidružených společností nebo poskytovatelů licencí. Jakékoli neoprávněné použití nebo zneužití těchto ochranných známek je výslovně zakázáno a představuje porušení zákona o ochranných známkách, autorského práva, jiných práv k duševnímu vlastnictví nebo zákona o nekalé soutěži.

 

3.  Zřeknutí se odpovědnosti za webové stránky třetích stran

a. Stránky tohoto webu obsahují odkazy (tj. „hypertextové odkazy“) na jiné webové stránky, které jsou provozovány třetími stranami a jejichž obsah společnost Henkel nezná. Společnost Henkel pouze zprostředkovává přístup k těmto webovým stránkám a nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich obsah. Naše odkazy na webové stránky třetích stran jsou určeny pouze k tomu, aby vám usnadnily navigaci. Prohlášení zobrazená na odkazovaných stránkách nejsou naše vlastní. Spíše se výslovně distancujeme od veškerého obsahu všech stránek třetích stran, na které odkazuje náš web. Zejména nepřebíráme žádnou odpovědnost za porušení zákonných ustanovení nebo porušení práv třetích osob, ke kterým na těchto stránkách dojde.

b. V případě webových stránek, na které jsou hypertextové odkazy poskytovány z webových stránek vlastněných společností Henkel, nesou vlastníci těchto webových stránek výhradní zodpovědnost za jejich obsah, jakož i za jakýkoli prodej zde nabízených produktů a za vyřizování veškerých objednávek týkajících se těchto stránek.

 

4.      Všeobecné prohlášení

Veškerá odpovědnost společnosti Henkel za škody vzniklé v důsledku používání této webové stránky – bez ohledu na právní důvod, včetně občanskoprávního deliktu – je omezena na škody způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí. V rozsahu, v němž existuje povinná odpovědnost společnosti Henkel v důsledku porušení podstatných smluvních povinností, je celková částka případného nároku na náhradu škody omezena na předvídatelnou náhradu škody. Tím není dotčena odpovědnost společnosti Henkel podle platných právních předpisů o odpovědnosti za výrobky ani podle poskytnutých záruk. Výše uvedená omezení odpovědnosti se neuplatňují ani v případě ohrožení života, ublížení na zdraví nebo újmy na zdraví.

Henkel vynakládá velké úsilí na to, aby webové stránky Henkelu nebyly vystaveny virům, nicméně nejsme schopni zaručit úplnou absenci virů. Z tohoto důvodu doporučujeme dbát na zajištění odpovídající ochrany proti virům (např. použitím skenerů virů) před stahováním dokumentů a dat.

Společnost Henkel nezaručuje, že služby nabízené na webových stránkách Henkel jsou zbavené chyb nebo omylů, a nezaručuje ani jejich dostupnost.

 

5.     Prognózy a prohlášení o záměru

Prohlášení týkající se budoucnosti na této internetové stránce byla učiněna podle našich nejlepších znalostí a přesvědčení. Výsledky skutečně dosažené společností Henkel se však od těchto prohlášení týkající se budoucnosti mohou značně lišit, protože závisí na celé skupině faktorů konkurenční a makroekonomické povahy, které jsou v některých případech mimo kontrolu společnosti Henkel. Aniž jsou dotčeny jakékoli zákonné povinnosti týkající se změny výhledových prohlášení, nemá společnost Henkel v úmyslu neustále aktualizovat všechna tato prohlášení obsažená na tomto webu.

 

6.     Produkty Henkel

Značky / produkty zobrazené na této internetové stránce jsou příklady značek / produktů dostupných od společností Henkel po celém světě. Společnost Henkel nezaručuje, že zobrazená značka / produkt je k dispozici také ve vaší zemi.

 

RŮZNÉ

Tyto Všeobecné podmínky použití se řídí a jsou vykládány v souladu s právními předpisy Spolkové republiky Německo bez ohledu na Úmluvu OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, jejíž použití je na tyto všeobecné podmínky používání výslovně vyloučeno. V rozsahu povoleném platnými právními předpisy je právním místem pro všechny spory týkající se této webové stránky Düsseldorf, Německo. Pokud by některé ustanovení těchto Všeobecných podmínek použití bylo nebo by se stalo neplatným, nebude to mít vliv na platnost zbývajících ustanovení.